Värme

Vi jobbar med värmesystem som klarar av dagens och morgondagens krav. Effektiva värmesystem som tar miljön, morgondagens energipriser, användarvänlighet och driftsäkerhet i beaktande.

Vid planering av nya värmesystem försöker vi först minimera värmebehovet genom förebyggande åtgärder, så som till exempel värmeåtervinning. Värmesystemet planeras därefter enligt det verkliga värmebehovet, utan att pruta på driftsäkerheten.

Fjärrvärme

Inom industrin används i huvudsak fjärrvärme som primära värmesystem. Effektområden i våra projekt har varierat mellan några kilowatt upp till flera megawatt. Vi har även konstruerat helhetslösningar för fjärrvärmedistribution.

Värmepumpar

Där områdes- eller fjärrvärmesystem inte är utbyggt är oljevärmeanläggningar vanliga. I och med stigande energipriser har större värmepumpsanläggningar blivit ett komplement till dessa. Vi har lång erfarenhet av värmepumpsanläggningar för såväl små egnahemshus som större industriella anläggningar upp till flera 100kW.

Login